basen

Regulamin

Regulamin hotelowy Ośrodka Wypoczynkowego Pod Dębem

Mamy ogromną przyjemność przywitać Państwa w Ośrodku Wypoczynkowym
Pod Dębem.

Chcąc zapewnić Państwu jak najwyższy komfort pobytu prosimy o przestrzeganie regulaminu, by mogli Państwo cieszyć się wolnym czasem i obcowaniem z naturą.

Aby zapewnić Naszym gościom komfortowe warunki pobytu, pragniemy poinformować Państwa, iż na terenie hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz innych używek – zwłaszcza w pokojach hotelowych. Nasz obiekt podłączony jest do Straży Pożarnej w Kłodzku, każde bezpodstawne uruchomienie alarmu wiąże się z kosztami w wysokości 1500 zł. Koszty te pokrywa osoba która bezpodstawnie uruchomi alarm
pożarowy. Każda czujka ma swój numer i jest przypisana do konkretnego pokoju.

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu
spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie ośrodka i jest integralną częścią
  umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie się w karcie meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji
  lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i
  akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Pod Dębem łącznie z osobami
  nie wpisanymi do karty meldunkowej. Regulamin dostępny jest w recepcji, każdym pokoju oraz na stronie www.poddebem.info
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Jeżeli gość najmujący pokój, nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Zatrzymanie pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godz. 13.00, naliczona zostanie opłata za pół doby wg .cennika świadczonych usług. Opłatę za pokój prosimy uregulować w dniu przybycia. Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna 2,7 zł za dzień pobytu, opłata klimatyczna płatna jest tylko gotówką. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej jeśli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości pobytu na 3 dni po dokonaniu rezerwacji. Bark zadatku może skutkować anulacją rezerwacji. Opłatę za pobyt należy uiścić w dniu zameldowania w godzinach otwarcia recepcji. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu Ośrodek nie zwraca opłaty za pobyt.
 4. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt zapłatę. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 9.00 do godz. 18.00. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo pracowników hotelu lub przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnienie karty meldunkowej z pełnymi danymi.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacje karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 8. Hotel zabrania indywidualnej organizacji wieczorów panieńskich i kawalerskich oraz innych imprez na terenie całego obiektu.
 9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategoryzacją i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usługi prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do biura ośrodka. Zastrzeżenia po opuszczeniu obiektu nie będą uwzględniane.
 10. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Przed Państwa zameldowaniem pokój został sprawdzony.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w biurze hotelu w godzinach jego otwarcia. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkiego uszczerbku na zdrowiu osób dorosłych i nie pełnoletnich będących pod nadzorem opiekunów zgodnie z art. 427 Kodeksu Cywilnego.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkiego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku gdy gość hotelowy znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub powstałym z udziałem osób trzecich. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu powstałego w skutek nie właściwego wykorzystania sprzętów stanowiących wyposażenie obiektu.
 13. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 14. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 15. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 16. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy, z winy osób niepełnoletnich
  będących pod jego nadzorem zgodnie z art. 427 Kodeksu Cywilnego lub winy odwiedzających go osób. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Hotelu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu hotelu.
 17. Basen w sezonie letnim otwarty jest od 8.00 do 19.00. Kąpiel w basenie na własna odpowiedzialność. Dzieci do lat 3 kąpiel tylko w specjalnych pieluchach. Regulamin basenu dostępny jest przy basenie. Po godz.19.00 do basenu wlewane są środki uzdatniające wodę. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za powstały uszczerbek na zdrowiu osób przebywających na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Pod Dębem.
 18. Hotel nie akceptuje zwierząt.
 19. Przed przyjazdem Gość zobowiązany jest z zapoznania się z regulaminem hotelowym, regulaminem strefy spa oraz regulaminem korzystania z wiaty grillowej.
 20. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez ośrodek Wypoczynkowy Pod Dębem w Wójtowicach. Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 21. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja lub biuro w godzinach urzędowania. Reklamacja może zostać złożona przez gościa formie pisemnej lub meilowej na adres Ośrodka biuropoddebem@gmail.com
 22. Reklamacje rozpatrywane będą w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Informacja o reklamacji zostanie przesłana na podany przez Gościa email.
 23. Wpłacony zadatek na poczet rezerwacji nie jest zwracany.